โลโก้เว็บไซต์ การประชุมโครงขับเคลื่อนจังหวัดตากเมืองน่าอยู่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การประชุมโครงขับเคลื่อนจังหวัดตากเมืองน่าอยู่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 27 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนจังหวัดตากเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนเสริมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อจังหวัดตากน่าอยู่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยระดับตำบล โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาจังหวัดตากน่าอยู่ รวมทั้งประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบรับรองรายงานการเงิน นอกจากนี้มีวาระที่เกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และ แนวทางในการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพการค้าชายแดนเมืองคู่ขนานระหว่างแม่สอดกับรัฐกะเหรี่ยง
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา