โลโก้เว็บไซต์ ตรามหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ตรามหาวิทยาลัย


ราชมงคลสัญลักษณ์

ราชมงคลสัญลักษณ์ เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในพระมหาพิชัยมงกุฎมีเลข ๙ เป็นเลขประจำรัชกาลปัจจุบัน หมายถึงมงคล ความก้าวหน้า ภายใต้พระพิชัยมงกุฎเป็นรูปวงกลมภายใต้ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน ๘ กลีบ หมายถึง ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก ภายในรูปดอกบัวบานเป็นรูปพระลัญจกร อันเป็นตราประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานนามให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมีรูปดอกไม้ทิพย์ สองข้างที่ปลายแถบ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน


สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นสีน้ำเงิน หมายถึงโลกแห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งความรู้ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นฐานความพร้อมในการเสริมสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าเป็นศูนย์การเรียนรู้สืบไป


ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คือต้นทองกวาว เป็นต้นไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย จะออกดอกสีแสดแดงหรือสีเหลือง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ช่อดอกทองกวาว สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสว่างของปัญญา และการแผ่กระจายของความรู้ในวิชาการด้านต่าง ๆ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา