โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


 

วิสัยทัศน์

               มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาเฉพาะทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้
๒. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. ให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
๔. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม
๕. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๖. สร้างระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา