โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์
               มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล


พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาเฉพาะทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้
๒. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสจร์และเทคโนโลยี
๓. ให้โอกาศผู้สำเร็จอาชีวะศึกษาได้ศึกษาต่อ
๔. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม
๕. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๖. สร้างระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา