โลโก้เว็บไซต์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย


"บัณฑิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน"
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา