โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก


ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ

นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

นางสาวนุชนาฏ  คล้ายหิรัญ

นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก

รองคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
นายขวัญชัย  เทศฉาย

นายขวัญชัย เทศฉาย

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ

รองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาฏ  วงค์เทียนชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาฏ วงค์เทียนชัย

รองคณบดีคณบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา