โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก


ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้อำนวยการกอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
นายอนุรัตน์  เทวตา

นายอนุรัตน์ เทวตา

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

รองคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล

ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินยา สุภัทรานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินยา สุภัทรานนท์

รองคณบดีคณบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา