โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก


ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  ยาทะเล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก

ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ

นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก

นางสาวนุชนาฏ  คล้ายหิรัญ

นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก

รองคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล

ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริยา สุภัทรานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริยา สุภัทรานนท์

รองคณบดีคณบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา