โลโก้เว็บไซต์ 2021-02-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2021-02-16

การประชุมโครงขับเคลื่อนจังหวัดตากเมืองน่าอยู่
อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนจังหวัดตากเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนเสริมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อจังหวัดตากน่าอยู่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยระดับตำบล โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาจังหวัดตากน่าอยู่ รวมทั้งประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบรับรองรายงา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา