โลโก้เว็บไซต์ สี / ดอกไม้, สัญลักษณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สี / ดอกไม้, สัญลักษณ์


สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็น "สีน้ำเงิน" หมายถึงโลกแห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งความรู้ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นฐานความพร้อมในการเสริมสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าเป็นศูนย์การเรียนรู้สืบไป

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คือ "ดอกทองกวาว"


เป็นต้นไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย จะออกดอกสีแสดแดงหรือสีเหลือง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ช่อดอกทองกวาวสามารถมองเห็นได้แต่ไกล เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสว่างของปัญญา และการแผ่กระจายของความรู้ในวิชาการด้านต่าง ๆ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา