โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 สิงหาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 344 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

19 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Digital Economy ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้าน Digital Economy เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Digital Economy ให้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษา เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและลดต้นทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยนวัตกรรม เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคการศึกษา เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ให้เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการขายสินค้าของผู้ประกอบการและสร้างการรับรู้ด้าน Digital Economy เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วยการนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจดิจิทัลของจังหวัดตาก การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลกับอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยดิจิทัล การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยดิจิทัล การขับเคลื่อนดิจิทัลสู่การค้า พร้อมสรุปกาแนวทางความต้องการทักษะของแรงงานอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา