โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรม Ditigal Economy | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการอบรม Ditigal Economy

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 กันยายน 2563 โดย มทร.ล้านนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy
19 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Digital Economy ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณาจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา