โลโก้เว็บไซต์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดสร้างเตาเศรษฐกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดสร้างเตาเศรษฐกิจ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 กันยายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร รุจิระศักดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิด "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดสร้างเตาเศรษฐกิจ ณ หมู่บ้านอยู่ดี ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก นำทีมโดยคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และทีมงานคลินิกเทคโนโลยีตาก เป็นวิทยากรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาเศรษฐกิจให้แก่ชาวบ้าน พร้อมติดตั้งเตาเศรษฐกิจจำนวน 14 เตา ซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ซึ่งโครงการดังกล่าว ชาวบ้านจะได้รับความรู้ความเข้าใจ เปลี่ยนวิธีการใช้เตาเพื่อหุงต้มแบบดั้งเดิม เป็นการใช้เตาโดยลดการตัดไม้ใหญ่หันมาใช้กิ่งไม้ขนาดเล็ก สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดได้ เช่น การเผากิ่งไม้หรือเศษไม้เหลือทิ้ง การประยุกต์ใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน ตลอดจนช่วยลดต้นทุนรายจ่ายให้แก่ครัวเรือนและชุมชนอีกด้วย

ภาพเพิ่มเติม >>ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา