โลโก้เว็บไซต์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดสร้างเตาเศรษฐกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดสร้างเตาเศรษฐกิจ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดสร้างเตาเศรษฐกิจ
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร รุจิระศักดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิด "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดสร้างเต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา