โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดการประชุมการจัดการความรู้ เทคนิคการจัดซื้อวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดการประชุมการจัดการความรู้ เทคนิคการจัดซื้อวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 65 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดซื้อวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อวัสดุ นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากคุณกาญจนพัสส์ เพ็ชร์พิรุณ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อวัสดุ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารงานจัดซื้อจัดจ้างทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและสอดคล้องกับระเบียบ แนวปฏิบัติและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นสื่อช่วยในการเรียนรู้และอ้างอิงการปฏิบัติงานใหม่ด้านพัสดุ ได้แก่ ขั้้นตอนกระบวนการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่มีรายละเอียดการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารงานของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามหน่วยงานในสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน การพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา