โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดการประชุมการจัดทำคำขอสิ่่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ากาแฟดอยมูเซอ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดการประชุมการจัดทำคำขอสิ่่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ากาแฟดอยมูเซอ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (30 พ.ค. 66) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประชุมการพิจารณาคำขอ การตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประเภทเกษตรกรรม สินค้ากาแฟดอยมูเซอ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ หน่วยงานทางวิชาการ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมหาวิทยาลัยในฐานะที่ปรึกษาโครงการได้สรุปกระบวนการในการดำเนินงานตามกรอบโครงการที่ได้กำหนดไว้ และที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการจัดทำเอกสารตามข้อเสนอด้านเทคนิคประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การจัดทำร่างคำขอสิ่่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในแบบ สช.01 และ สช.12 เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะเฉพาะ ลักษณะของสินค้า มาตรฐานการผลิตสินค้า ขอบเขตพื้นที่การผลิต ช่วงฤดูผลผลิตออกสู่ตลาด เป็นต้น การจัดทำร่างประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ร่างคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และร่างแผนการควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ากาแฟดอยมูเซอ เพื่อจะได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา