โลโก้เว็บไซต์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มีนาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

22 มีนาคม 2563 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 มีนักศึกษาสาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ และสาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  เพื่อนำประสบการณ์ ความรู้ ข้อคิดเห็น รวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่นักศึกษาพบเจอระหว่างออกฝึกวิชาชีพครูภาคสนามมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนที่นักศึกษาได้จัดทำขึ้นขณะออกฝึกในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา