โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2021-03-22

Exit Exam การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563
จันทร์ 22 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

22 มีนาคม 2564 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านภาษาอังกฤษและวัดระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สามารถเข้ารับการสอบทักษะด้านภาษา (Exit Exam) >> อ่านต่อ


วีดิทัศน์แนะนำ : E-JOBS RMUTL ระบบภาวะการมีงานทำของ บัณฑิต มทร.ล้านนา
จันทร์ 22 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ คลังความรู้ RMUTL ช่อง@Youtube

E-JOBS RMUTL ระบบภาวะการมีงานทำของ บัณฑิต มทร.ล้านนา ลิงค์ระบบ : https://ejobs.rmutl.ac.th   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...  งานติดตามบัณฑิต กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1406 Facebook Fanpage : >> อ่านต่อ


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2563
จันทร์ 22 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

22 มีนาคม 2563 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 มีนักศึกษาสาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ และสาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  เพื่อนำประสบการณ์ ความรู้ ข้อคิดเห็น รวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่นักศึกษาพบเจอระหว่างออกฝึกวิชาชีพครูภาคสนามมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนที่นักศึกษาได้จัดทำขึ้นขณะออกฝึกในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา