โลโก้เว็บไซต์ SciWeek 2019: การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

SciWeek 2019: การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 สิงหาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 848 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 "สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์" ซึ่งปีนี้มีรูปแบบการจัดกิจกรรมในหัวข้อหลัก "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โดยกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเริ่มต้นด้วยพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีฯ แล้วต่อด้วยพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นไปด้วยความคึกคัก มีนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับกับนวัตกรรมในยุคดิจิทัล" โดย คุณร่มฉัตร ชูโชติ 

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. การแข่งขันสร้างผู้นำนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Young Inventors)
2. การแข่งขันการประกอบอาหารโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ (Food Innovation)
3. การแข่งขันการสร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTL-STEAM3)
4. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
5. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
6. การประกวดวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์
7. การแข่งขันเครื่องบินกระดาษ
8. การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ 
9. นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฯลฯ

วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" และเพื่อให้เยาวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรและประชาชนทั่วไปในจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงได้เห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ไทย 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระปรีชาสามารถ ทรงศึกษาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทรงปฏิบัติการทดลอง ทรงสังเกตด้วยความวิริยะอุตสาหะ และทรงรวบรวมข้อมูลด้วยพระองค์เอง โดยพระองค์ได้ทรงพยากรณ์ล่วงหน้าถึง 2 ปี ว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2411 และเห็นได้ชัดเจนในประเทศไทยที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของพสกนิกรชาวไทยและชาวโลก เมื่อปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตรงตามที่พระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ ด้วยพระอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์ ในปี พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จึงเป็นพลังบันดาลให้เยาวชนไทยมีใจรักและศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาทมากยิ่งขึ้น

ติดตามชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

และ Facebook พัฒนพงศ์ ค้งตระกูลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา