โลโก้เว็บไซต์ SciWeek 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

SciWeek 2019

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาSciWeek 2019: การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 "สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์" ซึ่งปีนี้มีรูปแบบการจัดกิจกรรมในหัวข้อหลัก ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา