โลโก้เว็บไซต์ English Camp: ค่ายสร้างประสบการณ์ฐานความรู้ภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

English Camp: ค่ายสร้างประสบการณ์ฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 สิงหาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 2067 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (21 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุมสโลป อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ ศูนย์ภาษา ร่วมกับ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และแผนกภาษาตะวันตก จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยรูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ฐานความรู้หมุนเวียนในแต่ละฐาน โดยแต่ละฐานจะให้ความรู้เรื่องทักษะภาษาอังกฤษ อาทิ การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ การใช้บุพบท การอ่านสัญลักษณ์ป้ายจราจร และความรู้เกี่ยวกับศัพท์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้นมุ่งเน้นวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลได้ถ่ายทอดเทคนิคและการเรียนรู้ภาษาผ่านสื่อเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษในวันนี้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ภาคปฏิบัติในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษและประสบการณ์จากการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสู่สถานการณ์จริงของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันของนักศึกษา และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมวิชาการร่วมกันและเกิดสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก: Facebook ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา