โลโก้เว็บไซต์ MOU ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

MOU ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มิถุนายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 542 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ระหว่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และการสัมมนาหัวข้อ “รหัสบริหารโครงการ” โดยมีคุณอุดร  ตันติสุนทร คหบดีเมืองตาก ร่วมเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการฯ และผู้ร่วมลงนามจากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, คุณวรรณิษา จักภิละ ประธานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ทั้งนี้ ได้มีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และนักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ และร่วมสัมมนาในหัวข้อ “รหัสบริหารโครงการ”

ในโอกาสนี้ ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้หารือกับท่านอาจารย์ประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และการเรียนรู้และใช้งาน Application ติดตามการทำงานและการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา