โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านอยู่ดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านอยู่ดี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กันยายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19-20 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พร้อมด้วยคุณสุนีย์ แก้วสมสี วิทยากรจากสำนักอุตสาหกรรมภาค 2 จังหวัด พิษณุโลก ร่วมจัดอบรมโครงการ 2 โครงการ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรณี หมู่บ้านอยู่ดี ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยได้รับความร่วมมือในการจัดอบรมโครงการจากงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการประยุกต์เอาสิ่งของเหลือใช้ในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มและนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และชุมชนต่อไป

- 19 กันยายน 2558 จัดอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน

- 20 กันยายน 2558 จัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ถ่านดูดกลิ่นบ้านอยู่ดี

พร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลล้านนา ตาก ได้มอบอุปกรณ์แก่ชุมชนสำหรับดำเนินการจัดโครงการต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา