โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วม “โครงการคิดก้าวหน้า” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วม “โครงการคิดก้าวหน้า”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาคณะบริหารธุกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วม "โครงการคิดก้าวหน้า" เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติขึ้นกล่าวสุนทรพจน์และเปิดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี

“โครงการคิดก้าวหน้า” คือ โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ ซึ่ง โดยขยายโอกาสให้เยาวชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้มาเรียนรู้ รับคำแนะนำ และสัมผัสประสบการณ์จริง จากนักคิดและหน่วยงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบ่มเพาะให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการใช้ทุนทาง ความคิดสร้างสรรค์ผนวกเข้ากับงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ

โครงการคิดก้าวหน้า จัดทำโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากทั้ง 9 สาขา ได้แก่ งานฝีมือและหัตถกรรม (Crafts) ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ (Music, Performing, and Visual Arts) ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ วิทยุและการถ่ายภาพ (Film, TV, Video, Radio, and Photography)พิพิธภัณฑ์ แกลอรี และห้องสมุด (Museums, Galleries, and Libraries) การพิมพ์ (Publishing) ซอฟต์แวร์ (Software) การโฆษณา (Advertising) การออกแบบ (Design) และสถาปัตยกรรม (Architecture) 

โดยกิจกรรมใน โครงการคิดก้าวหน้า ประกอบด้วย 9 กิจกรรมดังนี้ 

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 09.30 - 17.30 ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี 

1. CREATIVE TALK การบรรยายเพื่อสร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจที่นำสู่การต่อยอดและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 

2. CREATIVE EXHIBITION นิทรรศการแสดงเส้นทางสายอาชีพสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโลกทัศน์และเป็นแนวทางในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

3. CREATIVE SHOWCASE การจัดแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อกระจายองค์ความรู้สู่สาธารณะ

4. CREATIVE WORKSHOP การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้กระบวนการคิดและการทำงานเพื่อฝึกทักษะก่อนเข้าสู่การทำงาน 

5. CREATIVE ACTIVITY กิจกรรมและเกมส์ที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

6. CREATIVE FILM ภาพยนตร์ สารคดีที่เจาะลึกเบื้องหลังชีวิตและการทำงานของบุคคลในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

7. CREATIVE JOB CLINIC การให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อปูทางสู่สายงานสร้างสรรค์

8. CREATIVE JOB MARKET ตลาดนัดอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งงานสร้างสรรค์ 

¬วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หน่วยงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

9. CREATIVE TOUR (เฉพาะตัวแทนสถาบันการศึกษาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ) การเยี่ยมชมองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสและกระตุ้นการเรียนรู้กระบวนการทำงานในสถานที่จริง

ภาพเพิ่มเติม >>ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา