โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา(วาระพิเศษ) Reprofile สัญจร (มทร.ล้านนา ตาก) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา(วาระพิเศษ) Reprofile สัญจร (มทร.ล้านนา ตาก)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 191 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 รศ.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม "การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(วาระพิเศษ) Reprofile สัญจร" โดยมี ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องพยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี คณะวิศวกรรมศาษตร์


ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการทบทวนและพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ


โดยร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ด้านวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน การบริหารจัดการสร้างสรรค์ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ


ทั้งนี้ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้รับรางวัล "คนดี ศรีอำนวยศิลป์"


นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล พร้อมสาธิตวิธี และกลไกการใช้งาน อีกทั้งคณะผู้บริหารได้เยี่ยมห้องปฏิบัติต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ และทีมคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทำ จัดเตรียมอาหารที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแก่คณะผู้บริหารในครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา