โลโก้เว็บไซต์ Play and Learn (English Academic Service 2023) สร้างทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา พร้อมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร EIC แก่น้องๆ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

Play and Learn (English Academic Service 2023) สร้างทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา พร้อมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร EIC แก่น้องๆ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 77 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (14 ก.ย. 66) เวลา 09.00 น. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการภาษาอังกฤษ Play and Learn (English Academic Service 2023) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี สุวรรณรอ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน (Signs used in everyday life) และกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการแก่สถานศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์ภาคปฏิบัติในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เข้าถึงและขยายผลตัวป้อนนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย

 

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา