โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัยด้วย Canva” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัยด้วย Canva”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566 โดย ณัฐพงษ์ มาลีแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 551 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 12 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัยด้วย Canva” ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ว่าทีร้อยตรีบริวัชร สืบคุณะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ องค์การบริการส่วนจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

          การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับทักษะ (Upskill) และสร้างทักษะขึ้นมาใหม่ (Reskill) ให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Canva ในการจัดทำโปสเตอร์ผลงานวิจัย และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบในการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานต่างๆ ให้น่าสนใจ

          ทั้งนี้มีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความสนใจเข้าร่วมจำนวนมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา