โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ประสบความสำเร็จความร่วมมือทางวิชาการ เตรียมความพร้อมจากนักศึกษาสู่พนักงานกลุ่มบริษัท บีดีไอ รุ่นที่ 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ประสบความสำเร็จความร่วมมือทางวิชาการ เตรียมความพร้อมจากนักศึกษาสู่พนักงานกลุ่มบริษัท บีดีไอ รุ่นที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 574 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (1 มิ.ย. 66) เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาของนักศึกษาโครงการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และกลุ่มบริษัท บีดีไอ รุ่นที่ 4 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ คุณมาลินี จุฑาพรมณี CFO บริษัท บีดีไอ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท บีดีไอ ร่วมให้โอวาทและอวยพรแก่นักศึกษาให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สำเร็จการศึกษาจำนวน 18 คน ประกอบด้วยนักศึกษาที่เป็นพนักงานบริษัท จำนวน 8 คน และนักศึกษาภายนอกจำนวน 10 คน ซึ่งกลุ่มบริษัท บีดีไอ ได้รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานของบริษัท และได้มอบเครื่องแต่งกายพนักงานให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้มีศิษย์เก่าที่เคยเข้าร่วมโครงการได้ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมและการปรับกระบวนการคิดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพนักศึกษาไปสู่พนักงานบริษัทให้แก่นักศึกษา

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และกลุ่มบริษัท บีดีไอ ได้ดำเนินการเพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงทางด้านวิศวกรรมมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 นำโดยผู้บริหารทั้งสองฝั่งที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิตนักศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ และการแก้ปัญหาจริง เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะและความชำนาญเฉพาะด้านจากสถานประกอบการควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการจากสถาบันการศึกษา ดำเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีมาแล้วจำนวน 4 รุ่น มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 60 คน ประกอบด้วย 
1. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 2 รุ่น มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพแล้ว จำนวน 25 คน
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 รุ่น มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพแล้ว จำนวน 17 คน และกำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้ จำนวน 18 คน

ในจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพทั้ง 42 คน ได้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัท บีดีไอ จำนวน 37 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด

ภาพเพิ่มเติม: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา