โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก    เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 436 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถึง 27 พฤษภาคม 2565

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ  กลุ่มที่  1  จำนวน  205 รายการ ราคากลางเริ่มประมูล  1,706.00 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกบาทถ้วน) และ กลุ่มที่ 2 จำนวน 222 รายการ ราคากลางเริ่มประมูล  333,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา