โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2022-05-10

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ
อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ  กลุ่มที่  1  จำนวน  205 รายการ ราคากลางเริ่มประมูล  1,706.00 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกบาทถ้วน) และ กลุ่มที่ 2 จำนวน 222 รายการ ราคากลางเริ่มประมูล  333,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา