โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กันยายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 กันยายน 2564 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งปี 2564 มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
1. ผศ.ทวีศักดิ์ มโนสืบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. อาจารย์พิพัฒน์ โรจน์บุญยนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ผศ.มาลา เทพมณี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
4. อาจารย์กัลยา สุวรรณวิไล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
5. อาจารย์จักรรัฏฐ์ ธรรมจิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
6. ผศ.นฤมล กูลศิริศรีตระกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
7. อาจารย์พิมพ์ภัช โรจน์บุญยนนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
8. นายณัฐพัชร์ โกอินต๊ะ กองการศึกษา
9. นางรุ่งนภา จันทร์ปุ่ม กองการศึกษา
10. นางศิริมาศ สวนพันธุ์ กองบริหารทรัพยากร

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัย

ภาพเพิ่มเติม: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา