โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันเขตพื้นที่ตาก ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 โดยคณะกรรมการประเมินดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า เพื่อรวบรวมข้อมูล จากนั้นคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและศึกษาเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามรายงานผลการประเมินตนเอง และทำการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพด้วยวาจา ให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามให้แก่คณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ ซึ่งหลังนี้จะได้นำข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในแต่ละประเด็นนำมาสรุปผลและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข แล้วนำมากำหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละประเด็นในปีถัดไป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา