โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันเขตพื้นที่ตาก ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 โดยคณะกรรมการประเมินดำเนินการสั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา