โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาค 1/2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาค 1/2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 มิถุนายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 31 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานรูปแบบสหกิจศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อม การปฏิบัติระหว่างฝึกงาน รวมถึงปัญหาและการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งมอบหนังสือส่งตัวนักศึกษาเพื่อรายงานตัวต่อสถานประกอบกิจการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา