โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาค 1/2564
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน การจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา