โลโก้เว็บไซต์ โครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 25 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

25 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมเนิทศและรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/25563 เพื่อให้นักศึกษาได้ระดมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้ทราบประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างฝึกประสบการณ์ เพื่อที่จะได้นำไปเป็นแนวทางในการฝึกงานรุ่นต่อไปและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา