โลโก้เว็บไซต์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติ ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติ ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 พฤศจิกายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 72 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

2 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยนักศึกษาที่ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ สถานศึกษาต่างๆ ได้นำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยายและรูปแบบโปสเตอร์ และเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 2/2563 ได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์ ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา