โลโก้เว็บไซต์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2563 โดย มทร.ล้านนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติ ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2563
2 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา