โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 22

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 ตุลาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 30 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

21 ตุลาคม 2563 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 22 ของนักศึกษารายวิชาปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต ศิลปะการใช้ชีวิต และการคิดเชิงนวัตกรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา