โลโก้เว็บไซต์ โครงการทบทวนร่างหลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการทบทวนร่างหลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 กันยายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 1 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนร่างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 และตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบกิจการและการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นการทวนสอบร่างหลักสูตรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ทันต่อการเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา