โลโก้เว็บไซต์ 2020-09-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2020-09-01

โครงการทบทวนร่างหลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
อังคาร 1 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนร่างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 และตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบกิจการและการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นการทวนสอบร่างหลักสูตรเพื่อใช้ในการ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา