โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครสมาชิกสภานักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับสมัครสมาชิกสภานักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มกราคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 2154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครสมาชิกสภานักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

จำนวนของสมาชิกสภานักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก จำนวน 35 คน ประกอบด้วย
1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 9 คน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 คน
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 23 คน
4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
2. มีผลการศึกษาอยู่ในระดับคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ไม่อยู่ระหว่างพักการเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย
4. ไม่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ หรือนายกสโมสรนักศึกษาคณะในสมัยเลือกตั้งเดียวกัน

นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ - 5 กุมภาพันธ์ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารวิทยบริการ ชั้น 3


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเขตพื้นที่ตาก ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ดาวน์โหลด >>ประกาศการรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเขตพื้นที่ตาก

ดาวน์โหลด >>ใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นสภานักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา