โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งสภานักศึกษาเขตพื้นที่ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เลือกตั้งสภานักศึกษาเขตพื้นที่ตาก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนารับสมัครสมาชิกสภานักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครสมาชิกสภานักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ จำนวนของสมาชิกสภานักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก จำนวน 35 คน ประกอบด้วย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา