โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เดินหน้ายกร่างพัฒนาหลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา เดินหน้ายกร่างพัฒนาหลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 15 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 2355 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในฐานะคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562" เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและกรอบแนวคิดการจัดทำหลักสูตร สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อการพัฒนาประเทศและการจัดการการเรียนการสอนในยุคประเทศ 4.0 อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โดยเนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและโครงสร้างหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยวิทยากรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (คุณณัฐพงศ์ แดงหล้า) และการระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำหลักสูตรต่างๆ จำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 หลักสูตร ปวส.ช่างไฟฟ้า ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย หลักสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน ปวส.ช่างโลหะ และ ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย หลักสูตร ปวส.ช่างยนต์ และ ปวส.ช่างจักรกลหนัก และกลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย หลักสูตร ปวส.ช่างก่อสร้าง ปวส.ช่างโยธา และ ปวส.ช่างสำรวจออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา