โลโก้เว็บไซต์ ยกร่างหลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางจัดทำหลักสูตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ยกร่างหลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางจัดทำหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 15 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เดินหน้ายกร่างพัฒนาหลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในฐานะคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามกรอบมาตรฐานค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา