โลโก้เว็บไซต์ English Language Skill Competition 2019: การแข่งขันทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษสู่ระดับสากล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

English Language Skill Competition 2019: การแข่งขันทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษสู่ระดับสากล

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 668 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษสู่ระดับสากล (English Skill Language Skill Competition 2019) โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษา จาก มทร.ล้านนา 6 พื้นที่เข้าร่วม ซึ่งรายการแข่งขันประกอบด้วย

English Major (6 รายการ)

 1. การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ (Oral News Report) – ประเภทเดี่ยว
 2. การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay Writing) – ประเภทเดี่ยว
 3. การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ(Singing Contest) – ประเภทเดี่ยว
 4. การแข่งขัน Crossword Game – ประเภทคู่
 5. การแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee)-ประเภทเดี่ยว
 6. การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) – ประเภททีม (3 คน)

Non-English Majors (5รายการ)

 1. การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ (Oral News Report) – ประเภทเดี่ยว 
 2. การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ(Singing Contest)– ประเภทเดี่ยว
 3. การแข่งขัน Crossword Game – ประเภทคู่
 4. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (Speedy Quiz)– ประเภทคู่
 5. การแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) – ประเภทเดี่ยว

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษสู่ระดับสากล จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายให้ที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการตื่นตัว สร้างแรงจูงใจ และเสริมสร้างบรรยากาศในการใช้ภาษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงได้จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษสู่ระดับสากลขึ้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษา มทร. ล้านนา ทุกพื้นที่เกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ ทั้งในและนอกชั้นเรียนเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาทั้ง 6 พื้นที่ได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันมากยิ่งขึ้น

ภาพโดย: ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ตาก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา