โลโก้เว็บไซต์ เกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx วางรากฐานสู่ความเป็นเลิศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx วางรากฐานสู่ความเป็นเลิศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 ก.ค. 62 ที่ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดย รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) แก่ผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx โดยเป็นแนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานมีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข้งขันได้ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา