โลโก้เว็บไซต์ Food Innovation Camp ค่ายนวัตกรรมอาหาร สร้างนักนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

Food Innovation Camp ค่ายนวัตกรรมอาหาร สร้างนักนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1013 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5-7 มิ.ย. 62 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการสร้างผู้นำนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 "ค่ายนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Camp)" ในรูปแบบ STEAM+ พัฒนาการเรียนรู้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก กิจกรรมประด้วยการประกอบอาหารโดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปทรงกลมแบบแช่แข็งย้อนกลับ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ Presentation และนำเสนองาน 

โครงการสร้างผู้นำนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 จัดขึ้นเพื่อสร้างผู้นำนักนวัตกรรม โดยการบูรณาการศาสตร์อย่างน้อย 5 แขนง ประกอบด้วย  (S=Science, T=Technology, E=Engineering, A=Art, M=Mathematic: STEAM+) อันเกิดจากความเชี่ยวชาญจากการทำงานวิจัยเชิงนวัตกรรม การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน และการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครูและผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ภาพเพิ่มเติมที่: Facbook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา