โลโก้เว็บไซต์ Food Innovation Camp | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

Food Innovation Camp

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาFood Innovation Camp ค่ายนวัตกรรมอาหาร สร้างนักนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 5-7 มิ.ย. 62 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการสร้างผู้นำนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 "ค่ายนวัตกรรมอาหาร (Food...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา