โลโก้เว็บไซต์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มีนาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 830 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 6 บัญญัติให้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(2) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
(3) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 
(4) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. สามารถกู้ยืมได้ในวงเงินไม่เกิน 70,000 บาทต่อปี ค่าครองชีพ 2,200 บาทต่อเดือน และผู้กู้ยืมมีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้ยืม พร้อมทั้งดอกเบี้ยคืนให้กองทุนภายหลังวันที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาหรือมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาแล้ว 2 ปี (หรือเริ่มชำระหนี้ในปีที่ 3) โดยชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้

********************************************************************************************************************************************************

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
เพื่อให้สิทธิ์ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันในระดับอุดมศึกษา และอนุปริญญา โดยให้ผู้เรียนรับภาระค่าใช่จ่ายตามความเหมาะสม และชำระเงินคืนเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดผ่านระบบการจัดเก็บภาษีของกรมสรรรพากร ซึ่งระบบการกู้ยืมเงินแบบ กรอ. จะทำให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนดำเนินการจัดการศึกษาในเงื่อนไขที่มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นอิสระในการดำเนินงานและแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการต่างๆ ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ผู้กู้ยืมกองทุน กรอ. สามารถกู้ยืมได้ในวงเงินไม่เกิน 70,000 บาทต่อปี ชำระคืนหลังจากจบการศึกษา และเมื่อมีรายได้ 16,000 บาทต่อเดือน หรือ 192,000 บาทต่อปี โดยชำระเงินกู้ยืมพร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้คืนกองทุนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้ และมีหน้าที่ต้องรายงานสถานะการมีรายได้ในรอบปีที่ผ่านมาต่อกองทุนภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือกองทุน กรอ. สามารถติดต่อขอรับเอกสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองการศึกษาตาก โทรศัพท์ 055-515900 ต่อ 218 หรือ 336 ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารและตัวอย่างต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา http://stdloan.tak.rmutl.ac.th/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา