โลโก้เว็บไซต์ RMUTL-STEAM3 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

RMUTL-STEAM3 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาRMUTL-STEAM3: โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าติดตามและให้คำปรึกษาโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ภายใต้เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา