โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2022-05-12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบการผลิตอัตโนมัติ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบการผลิตอัตโนมัติ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๑๖๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อม
พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาร่วมกันทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้สวยงาม >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชา ประจำปี 2565
พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี นำบุคลากรและนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง >> อ่านต่อ


เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565
พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา