โลโก้เว็บไซต์ 2022-03-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2022-03-17

มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่การทำงาน
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และนายสมชาย บุญพิทักษ์ หัวหน้าสาขาออกแบบอุตสาหกรรม พบนักศึกษาเพื่อให้ปัจฉิมโอวาทและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จกา... >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหาร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

           ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding)  เลขที่ e๒/๒๕๖๕(งปม.)   ลงวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕  นั้น >>> >> อ่านต่อ


นศ.เตรียมสถาปัตย์ฯ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลการประกวดแนวคิดการออกแบบ “ซุ้มจำหน่ายสินค้า
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันที่ 14 มีนาคม 2565 หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ได้ส่งตัวแทนนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม (ในรูปแบบออนไลน์) ในหัวข้อ "ออกแบบซุ้มจำหน่ายสินค้า" ระดับ ปวช. “งานสถาปนิกทักษิณ’65” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโดยใช้ทักษะความรู้จากการเรียนในห้องเรียนไปต่อยอดสู่การออกแบบเชิงสร้างสรรค์  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา